Sl.No.

Name

Designation

Subject

1

Sh.Prashant Kumar Tandi

TGT

Soc. Sc.

2

Sh.Deepak Meher

TGT

Maths

3

Sh.Alok Sahu

PRT

--

4

Sh.Bikash Meher

PRT

--

5

Debaraj Sa

Comp. Instructor

Computer