1 Admission

Sh. Ashok Kumar(I/c.)

2 Time Table

Sh. Hitesh Singh, Sh. Debaraj Sa

3 Examination

Sh. Hitesh Singh, Sh. Debaraj Sa

4

Furniture

Sh. Ashok Kumar, Sh. Ravinder Kumar

5 Beautification & Sanitation Sh. Ashok Kumar, Sh.Rakesh Sahu
6 Teaching Aids Sh.Ravinder Kumar, Sh.Alok Sahu
7 Common Minimum Programme Sh.Ravinder Kumar & all PRTs
8 Purchase Sh. Ashok Kumar, Sh.Sandeep Kumar
9 Discipline & Grievance Redressal Sh. Ashok Kumar, Sh.Prashant Ku. Tandi
10 CCA Sh. Ashok Kumar, Sh. Alok Sahu
11 Rajbhasha Sh. Ashok Kumar,Sh.Ravinder Kumar
12 Scout & Guides Sh.Ravinder Kumar