Sl.No.

Name

Designation

Subject

Basics

Gross Pay

1

BALARAM MISHRA

 Principal

NA

62200

81516

2

ASHOK KUMAR

TGT

SANSKRIT

46200

61052

3

NILADRI SITH

LIBRARIAN

NA

44900

 

4

HITESH SINGH

PRT

NA

36500

48646

5

RAVINDER KUMAR

PRT

NA

36500

48646

6

BRIJESH KUMAR

PRT (MUSIC)

NA

35400

43380

       7

SANDEEP KUMAR

PRT NA 35400 43380